Nowe ujednolicone wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Informuje się, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn zm.), ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.), ustawy o podatku leśnym (Dz. U. 2019 r. poz. 888) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

W związku z tym podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstanie od 1 lipca 2019 r. zobowiązani są do stosowania nowych druków informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Natomiast podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstanie do 30 czerwca 2019 r. zobowiązani są do stosowania druków obecnie obowiązujących.

Nowe druki również będą dostępne tak jak druki obecnie obowiązujące na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice www.bip.ornontowice.pl – zakładka podatki i opłaty lokalne – druki do pobrania.