Informacja o wyniku konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwały Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice, zmienionej Uchwałą nr V/42/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019r.;

2. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice;

3. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.