OPIEKA WYTCHNIENIOWA w GMINIE ORNONTOWICE

Informujemy, iż Gmina Ornontowice przystąpiła do realizacji pilotażowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Stan zdrowia kandydata musi zostać oceniony przez lekarza specjalistę w formie karty oceny pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel. Ilość uzyskanych punktów decydować może o kolejności przyznania pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie osoby niekorzystające z innych form usług.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub opiekuna prawnego sprawującego opiekę.

W ramach procedury pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Osoby, którym zostanie przyznania pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu w wymiarze do 240 godzin nie ponoszą za nią odpłatności.

W ramach programu Gmina Ornontowice otrzymuje wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi wytchnieniowej do 80% kosztów realizacji zadania. Z uwagi na pilotażowy charakter programu, przewidywana liczba osób objętych wsparciem i liczba godzin opieki wytchnieniowej jest ograniczona do wysokości przyznanej dotacji.

 Wymagane dokumenty:

Wszystkich Państwa zainteresowanych, wpisujących się wstępnie w powyższe kryteria, zapraszamy do kontaktu z pracownikami GOPS w Ornontowicach: ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice, tel.: (32) 235-45-03