Budżet Gminy na 2020 rok

18 grudnia 2019 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę nr XIV/117/19 w sprawie budżetu gminy na rok 2020.

BUDŻET NA ROK 2020:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie 39 952 886,55 zł w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie 37 947 543,69 zł

b) Dochody majątkowe w kwocie 2 005 342,86 zł w tym:

– ze sprzedaży majątku 215 425,00 zł,

– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 787 261,34 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 42 979 878,57 w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 37 403 444,38 zł

b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5 576 434,19 zł w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 220 292,19 zł.

3. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 3 026 992,02 zł. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody budżetu gminy w kwocie 3 055 749,42 z następującego tytułu:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy.

5. Rozchody budżetu gminy w kwocie 28 757,40 zł z następującego tytułu:

a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 28 757,40 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2020 znajduje się na stronie http://www.bip.ornontowice.pl