Informacja dotycząca dróg gminnych

Podczas ostatniego spotkania wójta z mieszkańcami w dniu 7 stycznia została poruszona kwestia ustawiania kamieni i innych przeszkód w pasie dróg gminnych (m.in. Cicha, Kolejowa, Leśna, Polna). Pojawiły się liczne uwagi i sugestie mieszkańców w tym zakresie. W związku z powyższym Wójt Gminy jako Zarządca Dróg Gminnych przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych:

– art. 5

1. Ruchu na drogach nie wolno tamować lub utrudniać.

2. Każde tamowanie lub utrudnienie spowodowane nie tylko umyślnie, lecz również z braku ostrożności będącego wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa, stanowi naruszenie niniejszej ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą również wszelkich czynności wykonywanych obok drogi oraz umieszczania przy drodze przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą utrudniać ruch na drodze, oślepiać użytkowników drogi lub zasłaniać jej widoczność.

– art. 7

Zabrania się zaśmiecać (zanieczyszczać) drogi, wyrzucać na nie lub pozostawiać na nich przedmioty mogące spowodować uszkodzenie pojazdu lub naruszyć porządek bądź bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z powyższym Zarządca Dróg Gminnych apeluje do mieszkańców, aby rzetelnie stosowali się powyższych zasad poprzez nie ustawianie przeszkód typu kamienie, paliki, linki itp. w pasie dróg gminnych, które pozwolą w znacznym stopniu usprawnić ruch drogowy i zapewnić należyte bezpieczeństwo podczas poruszania się mieszkańców po terenie całej gminy.