Informacja po spotkaniu, które dotyczyło akcji protestacyjnej w związku z planowanymi połączeniami kolejowymi

W dniu 25 lutego br. odbyło się spotkanie Wójta, Przewodniczącego Rady i Radnych z mieszkańcami Gminy, odnośnie planowanych linii kolejowych, w ramach rządowego projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Podczas spotkania mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za odrzuceniem wszystkich proponowanych w ramach projektu linii (wariant zielony i dwa warianty jasnoniebieskie), których przebieg planowany jest przez teren Gminy Ornontowice.

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w ramach pierwszej części posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy. Podczas drugiej części obrad, które odbyło się w Urzędzie Gminy, Wójt i Radni jednogłośnie uznali, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotują apele i stanowiska, z treścią zdecydowanego sprzeciwu dla wszystkich propozycji planowanych linii kolejowych.

Zarówno stanowisko Wójta, jak i apel Rady, który ma być podjęty podczas Sesji w dniu 27 lutego br. przesłane będą w wersji papierowej jak i elektronicznej do Spółki – Centralny Porty Komunikacyjny, gdzie należy składać uwagi do projektu rządowego dokumentu.

Równocześnie informujemy mieszkańców, że udostępnione są nowe listy protestacyjne, wskazujące na sprzeciw dla wszystkich linii przebiegających przez teren Gminy Ornontowice. Zatem jeżeli osoby, które wpisały się na dotychczasowe listy (dotyczące tylko wariantu linii zielonej) pragną poprzeć protest przeciw realizacji wszystkich linii na terenie gminy należy wpisać się na nowe listy. Równocześnie informujemy, że wydłużamy termin składania podpisów na listach do 4 marca br. do godz. 17.00.

Poniżej zamieszczamy do pobrania listę – protest przeciwko wszystkim planowanym wariantom.

Listy można również pobrać i podpisać w Urzędzie Gminy (portiernia).

Poniżej zamieszczamy przykładowe uzasadnienie, które można wkleić w formularzu do zgłaszania uwag, dostępnym online na stronie: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Formularz do zgłaszania uwag

Załącznik nr 1. Atlasy map przebiegów korytarzy
Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących

CIĄG NR 7
LINIA 170
ARKUSZ NR 1 z 2

Realizacja planowanych wariantów linii kolejowych, obejmujących teren Gminy Ornontowice, doprowadzi przede wszystkim do wyburzenia dużej ilości budynków mieszkalnych. Przebieg linii koliduje z istniejącymi drogami gminnymi, powiatowymi i drogą wojewódzką. Przecina jary i doliny potoków, będących obszarami chronionego krajobrazu. Proponowane linie wkreślone zostały tuż przy zabytkowym obiekcie tj. Zabytkowym Założeniu Pałacowo-Parkowym, objętym ochroną konserwatorską. Realizacja zaplanowanych inwestycji całkowicie zniszczy charakter miejscowości, która jest miejscem inwestycji w budownictwo, głównie mieszkaniowe, dla osób związanych z miastami metropolii.”