Informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż pomimo wprowadzonych ograniczeń w pracy Urzędu Gminy, wszystkie sprawy urzędowe są realizowane przez pracowników na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym, w sytuacji, w której wymagane jest wydanie przez Wójta decyzji administracyjnej, postanowienia, zawiadomienia, to w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Zgodnie z art. 39 1 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie pisma może również nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni  jeden z następujących warunków:

  1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
  2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.