Informacja Zespołu Roboczego ws. planów CPK

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem: "Urząd Gminy informuje".

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Ornontowic oraz osób zainteresowanych o poparcie naszego protestu związanego z nowymi przebiegami szybkiej kolei. Uwagi należy zgłaszać w terminie do 31.07.2020 r. (do dziś) na adres: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl Przykładowe argumenty dostępne poniżej, na stronie Urzędu Gminy, oraz na stronie: https://www.facebook.com/groups/takdlaornontowic/

Przykładowe argumenty:

W związku z nowymi wariantami przebiegów projektowanej linii kolejowej, zgłaszam uwagę i tym samym opiniuję negatywnie oraz wyrażam stanowczy sprzeciw do przedstawionych nowych propozycji linii kolejowejLK 170 Katowice-Ostrawa, zaproponowanych w części południowej Ornontowic.

Zaproponowane przebiegi linii:

  • przebiegają przez tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, w tym całkiem nowymi, czy też w trakcie budowy,
  • przebiegają przez tereny zabudowane budynkami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, jako pokoleniowe zakłady pracy, stanowiące źródło utrzymania pracujących tam osób,
  • wkreślone zostały bezpośrednio w terenie lub w sąsiedztwie obiektów zabytkowych i obiektów małej architektury, chronionych na mocy ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpisanych do ewidencji zabytków,
  • całkowicie wyeliminowałyby południową część Gminy spod zabudowy,
  • przecinają drogi o dużym znaczeniu lokalnym – kategorii dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • doprowadzą do zniszczenia terenów leśnych, cennych pod względem fauny i flory dla tak zajętego już przez infrastrukturę terenu śląska,
  • przebiegają przez tereny, na których eksploatacja górnicza PGG SA o/KWK “Bolesław Śmiały” (zgodnie z dokumentacją koncesyjną do 2040 r.) doprowadzić ma do znacznych osiadań terenów,
  • przecinają strategiczne sieci wodociągowe (magistrala zasilająca z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna).

Racjonalnym jest rozwiązanie aby realizując plany CPK wykorzystywać przede wszystkim już istniejącą sieć kolejową, która jest możliwa do rozbudowy, a nie degradować miejsca przyrodnicze i niszczyć dorobek mieszkańców Ornontowic. Tym samym oczekuję usunięcia z projektowanego dokumentu linii kolejowych przebiegających przez tereny Gminy Ornontowice.