Nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice”

Grafika - literka "i" z napisem "Informacja urzędowa"

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Ornontowice podpisał umowę na sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice” dla całego obszaru w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice.

Wykonawcą prac jest wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma DAMKAR z siedzibą w Ćmińsku.

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium (…) planowane jest na najbliższej sesji Rady Gminy Ornontowice, to jest w miesiącu wrześniu.

Kolejno, zgodnie z harmonogramem umowy, do publicznej wiadomości podany ma być termin, w którym będzie można składać wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w Studium. Stosowne ogłoszenie o terminie składania wniosków zostanie opublikowane na stronie www.ornontowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ornontowice.