Roczny Program Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Grafika dedykowana organizacjom pozarządowym

Uchwała Nr XXIII/198/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021: