Budżet Gminy Ornontowice na 2021 rok

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu 16 grudnia 2020 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIV/203/20 , w której uchwalono budżet na rok 2021.

Budżet na rok 2021:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 233 713,13zł w tym:
a) Dochody bieżące w kwocie 39 658 146,35 zł
b) Dochody majątkowe w kwocie 575 566,78 zł
w tym ze sprzedaży majątku 215 410,26 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48 143 071,68 w tym:
a) Wydatki bieżące w kwocie 39 274 071,68 zł
b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 8 869 000,00 zł

3. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 7 909 358,55 zł. Zostanie on sfinansowany:
a) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 531 342,00 zł,
c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 wyżej wymienionej ustawy w kwocie 462 461,70 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie 8 409 358,55 z następującego tytułu:
a) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 531 342,00 zł,
c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 wyżej wymienionej ustawy w kwocie 962 461,70 zł.

5. Ustala się rozchody w kwocie 500 000,00zł z następujących tytułów:
a) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 500 000,00 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2021 znajduje się na stronie http://www.bip.ornontowice.pl