Informacja o realizacji projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Grafika - literka "i" w kółku i napis "informacja"

Przekazujemy informację z Fundacji Internationaler Bund Polska dot. projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Projekt ten będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2021 r. w województwie małopolskim i śląskim, na terenie 10 powiatów tj.: – w województwie małopolskim: m. Kraków, krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego; – w województwie śląskim: m. Tychy, m. Mysłowice, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego.
W ramach projektu, nieodpłatnie dla Uczestników, będziemy świadczyć usługi asystenckie dla co najmniej 100 osób w tym: – co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, – co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Szczegóły są dostępne na stronie:  https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: – dla usług świadczonych na terenie województwa śląskiego: tel. 789 489 531, e-mail: pomoc-polska@ib.de ; wolontariat-tychy@ib.de – dla usług świadczonych na terenie województwa małopolskiego: tel. 511 837 163, e-mail: pomoc-polska@ib.de  w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku.

Szczegóły:

Fundacja Internationaler Bund Polska
ul. Edukacji 11
43-100 Tychy
tel.:  32 219 10 10 tel. kom.: 789 489 531, e-mail: wolontariat-tychy@ib.de