Informacja Wójta Gminy

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

W związku z podaniem do publicznej wiadomości ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, stanowiącego dokument wdrożeniowy dla Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, tutejszy Urząd złożył wniosek o utrzymanie na terenie Gminy Ornontowice dotychczasowej infrastruktury drogowej tj.: drogi wojewódzkiej 925 ulicy Bujakowskiej i dróg powiatowych Zamkowej, Zwycięstwa, Orzeskiej, Dworcowej, Chudowskiej, oraz zaplanowanie modernizacji lub ewentualnej przebudowy tychże dróg w celu poprawy bezpieczeństwa.

Jednocześnie wniesiono o nieprojektowanie na terenie Gminy Ornontowice nowych odcinków dróg (autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich) z uwagi na brak rezerwy terenów pod przyszłą budowę nowych dróg w obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice.