Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ornontowice za 2020 rok

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Uchwałą Nr XIV/117/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia 2019 r. uchwalono Budżet Gminy Ornontowice na 2020 r.

Dochodybudżetowenarok2020uchwalonowwysokości: 39 952 886,55

dochody bieżące w kwocie 37 947 543,69 zł

dochody majątkowe w kwocie 2 005 342,86 zł

w tym :

ze sprzedaży majątku 215 425,00 zł

Wydatkibudżetowenarok2020uchwalonowwysokości:42 979 878,57

wydatki bieżące w kwocie 37 403 444,38 zł

wydatki majątkowe w kwocie 5 576 434,19 zł

Przychody narok2020 uchwalonowwysokości: 3 055 749,42

Rozchody narok2020 uchwalonowwysokości:28 757,40

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, których dokonywano na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy zgodnie z jego uprawnieniami.

Budżet Gminy roku 2020 zamknął się kwotami :

Dochody ogółem na plan 40 813 605,94 zł wykonano w wysokości 40 403 656,09 co stanowi 99,00% planu, z czego:

  • dochody bieżące na plan 38 373 818,64 zł wykonano w wysokości 38 251 623,64 co stanowi 99,68 % planu,
  • dochody majątkowe na plan 2 439 787,30 wykonano w wysokości 2 152 032,45 co stanowi 88,21 % planu, w tym: ze sprzedaży majątku na plan 215 425,00 wykonano w kwocie 239 729,17 , co stanowi 111,28 % planu.

Wydatki ogółem na plan 55 785 856,35 wykonano w wysokości 39 706 053,63 co stanowi 71,18% planu, z czego:

  • wydatki bieżące na plan 37 730 975,53 wykonano w wysokości 35 284 670,78 zł co stanowi 93,52% planu,
  • wydatki majątkowe na plan 18 054 880,82 wykonano w wysokości 4 421 382,85 co stanowi 24,49% planu.

Rozchody ogółem na plan2 028 757,40 wykonano w wysokości 2 028 757,40 zł, co stanowi 100% planu, z czego:

  • z tytułu spłaty pożyczki – 28 757,40 zł,
  • z tytułu wykupu obligacji – 2 000 000,00 zł.

Przychody ogółem na plan 17 001 007,81 zł wykonano w wysokości 27 444 570,94 zł co stanowi 161,43 % planu z czego:

  • nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł,
  • przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 258,39 zł,
  • kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł,
  • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 5 528 757,70 zł.