„Koncepcja przebiegu autostrady A4bis w ujęciu wariantowym” – odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W związku z „Koncepcją przebiegu autostrady A4bis w ujęciu wariantowym”, jak również w związku z przystąpieniem do sporządzenia “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice” na początku lutego br. Urząd Gminy Ornontowice zwrócił się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o udzielenie szczegółowych informacji na temat przedmiotowego opracowania.

W uzyskanej na początku marca br. odpowiedzi Urząd Marszałkowski poinformował, że w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ na obszarze Gminy Ornontowice występuje zadanie pt. „Budowa A4bis”. W związku z pracami nad zmianą Planu 2020+, w celu uszczegółowienia wspomnianego zadania, została opracowana „Koncepcja przebiegu autostrady A4bis w ujęciu wariantowym”.

Zaplanowane w „Koncepcji…” warianty przebiegu A4bis uwzględniają uwarunkowania przyrodnicze, inwestycyjne i geologiczne. Z przebiegów przyjętych w „Koncepcji…” przez Gminę Ornontowice przebiegają warianty I i Ia.


Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie jest w stanie określić czy i który z wariantów określany w „Koncepcji…” zostanie ostatecznie wybrany. Zapewnia jednak, że zgodnie z procedurą planistyczną wszystkie dokumenty regionalne poddawane są procesowi konsultacji społecznych, o których poinformuje w sposób ustawowo przyjęty.

Dodatkowo Urząd Marszałkowski poinformował, że ewentualny korytarz przebiegu A4bis wprowadzony do projektu zmiany Planu 2020+ wymagać będzie dalszej, pogłębionej analizy w celu uszczegółowienia jego przebiegu na etapie późniejszych prac planistycznych i projektowych, tak by mógł być wprowadzony do gminnych dokumentów planistycznych.

Pismo podpisała Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – Joanna Pipała-Trzeciak.

O dalszym rozwoju sytuacji Urząd Gminy Ornontowice będzie informował mieszkańców na bieżąco.