Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz. 708).

Podmiot ubiegający się o pomoc, jeszcze przed otrzymaniem porady prawnej, zobowiązany jest złożyć ”Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

Szczegóły: