Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0402.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice (konsultacje z mieszkańcami Gminy Ornontowice):

ZARZĄDZENIE NR 0050.0401.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice (konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):