Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0397.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg (konsultacje z mieszkańcami Gminy Ornontowice)

ZARZĄDZENIE NR 0050.0398.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg (konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

.