Uchwalony został Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

Informacja - grafika

Informujemy, że Uchwałą nr XXXIII/262/2021 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 roku uchwalony został „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego”.

Zgodnie z art. 13 ust 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) Plan Transportowy podawany jest do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarach gmin tworzących związek.

W związku z powyższym informujemy, że Plan Transportowy GZM dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii pod adresem: https://bip.metropoliagzm.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Transportu Metropolitalnego pod adresem: https://bip.metropoliaztm.pl/”.

https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/127154/uchwala-nr-xxxiii-262-2021