Jednogłośne Absolutorium za 2020 rok dla Wójta Gminy Ornontowice – Marcina Kotyczki

Zdjęcie Wójta Gminy Ornontowice - Marcina Kotyczki.

W dniu 20 maja br. podczas XXX Sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka uzyskał jednogłośne Absolutorium za 2020 rok. Radni podjęli także jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2020 rok. Podczas Sesji Wójt przedstawił uczestnikom obrad Raport o Stanie Gminy Ornontowice za 2020 rok, a następnie Radni większością głosów udzielili Wójtowi wotum zaufania. Za udzieleniem wotum głosowało 11 Radnych, a 4 radnych z Klubu „Dla Ornontowic” wstrzymało się.
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy wyraził słowa wdzięczności za owocną współprace w 2020 roku wszystkim Radnym, pracownikom Urzędu Gminy na czele z Zastępcą Wójta, panią Skarbnik oraz panią Sekretarz. Podziękował także pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, w szczególności ich dyrektorom oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z Prezesem OSP i Naczelnikiem OSP.