Kontrole nieruchomości

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W najbliższym czasie pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice będą przeprowadzać kontrole w zakresie prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów.

Kontrolami objęte będą także nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. W trakcie kontroli sprawdzane będzie posiadanie kompostownika oraz kompostowanie w nim bioodpadów. Zgodnie z art. 6k ust. 4b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi nieruchomości, który korzysta z ulgi za kompostowanie, a: 1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 2) nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub 3) uniemożliwia upoważnionym przez Wójta pracownikom dokonanie oględzin nieruchomości, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych przesłanek.