Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów

Grafika z napisem: informacja.

Jak informuje Minister Klimatu i Środowiska, zgodnie z art. 13a ust 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz 1463, z poźn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5 – letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.”

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej i obejmą 20% powierzchni lasów.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz zachodzących w nim zmian.

Ponadto Minister zwraca się z prośbą do właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom w/w przedsiębiorstwa wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.