Spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami

Grafika - spotkanie Wójta z mieszkańcami

6 października 2021 r. o godz. 17.00 w sali ARTerii CKiP odbyło się spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.

Po powitaniu uczestników spotkania, Wójt Gminy, jego Zastępca, naczelnicy i kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Gminy przekazali obecnym bieżące informacje z zakresu:

 • aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w Ornontowicach i Powiecie Mikołowskim,
 • zrealizowanych w bieżącym roku inwestycji,
 • zadań inwestycyjnych w trakcie projektowania,
 • punktu informacyjno-konsultacyjnego funkcjonującego w Urzędzie Gminy w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”,
 • Akcji Zima 2021/2022,
 • Akcji „Liść”,
 • planowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
 • umów zawieranych z firmą Remondis przez miejscowych przedsiębiorców,
 • prac nad dokumentem planistycznym – „Studium uwarunkowań uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice”,
 • planowanej dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poza terenem aglomeracji,
 • działań w zakresie ochrony powietrza:
  • Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • zmian w Regulaminie przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

W dalszej części Wójt poprosił mieszkańców o zadawanie nurtujących ich pytań, czy wątpliwości.

Dyskutowano nad dotacją celową obejmującą dofinansowanie inwestycji służących poprawie jakości powietrza (ograniczenia niskiej emisji), a w szczególności nad kwestią obligatoryjnego terminu zakończenia i zgłoszenia do rozliczenia inwestycji (31 października).

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na styczeń 2022 r.