Konsultacje projektu uchwały

Grafika - konsultacje

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0492.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0493.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):