Nowe budynki i rozbudowa budynków istniejących

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Przypominamy, że powstanie nowych budynków (mieszkalnych, gospodarczych lub innych zabudowań) lub ich części na terenie Gminy Ornontowice wiąże się z obowiązkiem zgłaszania Organowi Podatkowemu tj. Wójtowi Gminy Ornontowice powierzchni użytkowej tychże budynków lub ich części celem prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynkulub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

W związku z powyższym osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia Organowi Podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), w terminie 14 dni od dnia zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części.

Druki informacji podatkowych dostępne są:

  • na stronie internetowej www.podatki.gov.pl/ formularze–do-druku/ – podatki i opłaty lokalne,
  • na stronie internetowej www.bip.ornontowice.pl zakładka: podatki i opłaty lokalne – druki do pobrania,
  • w Urzędzie Gminy Ornontowice pok. nr 322.

Wypełnioną informację podatkową należy złożyć w Urzędzie Gminy Ornontowice lub przesłać na adres:

Wójt Gminy Ornontowice

ul. Zwycięstwa 26a

43-178 Ornontowice

Wszelkich informacji udziela Wydział Finansowy i Budżetu – podatki i opłaty lokalne pod nr tel. 32 3306209.