Plany CPK

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że udostępnił koordynatorowi projektu, działającemu na podstawie pełnomocnictwa spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., dane w zakresie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, elementów chronionych na mocy Ustawy o ochronie przyrody, informacje w zakresie zabytków, oraz dróg będących w zarządzie Gminy. Przekazane dane dotyczyły obszaru objętego analizą, w związku z realizacją studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”. Obszar obejmuje rejon ulicy Hutniczej w Ornontowicach, a przewidziane warianty projektowanej linii kolejowej nr LK170 przebiegają poza terenem Gminy Ornontowice.