Budżet Gminy Ornontowice na 2022 rok

Grafika z napisem: informacja.

W dniu 15 grudnia 2021 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę nr XXXVIII/303/21, w której uchwalono budżet na rok 2022.

Budżet na rok 2022 prezentuje się następująco:

1.Dochody budżetu gminy w wysokości 37 528 679,54 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 37 246 992,10 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 281 687,44 zł:

w tym ze sprzedaży majątku 210 625,00 zł.

2.Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 810 274,95 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 36 999 558,95 zł,

b) wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 8 810 716,00 zł.

3. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 8 281 595,41 zł.
Zostanie on sfinansowany z:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 wyżej wymienionej ustawy w kwocie 6 036 939,37 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 244 656,04 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie 9 281 595,41 z następującego tytułu:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 wyżej wymienionej ustawy w kwocie 7 036 939,37 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 244 656,04 zł.

5. Ustala się rozchody w kwocie1 000 000,00 z następujących tytułów:

a) wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2022 znajduje się na stronie http://www.bip.ornontowice.pl