Wyniki konsultacji projektów uchwał

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – konsultacje z organizacjami:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – konsultacje z mieszkańcami: