Konsultacje projektów uchwał

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0549.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0550.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0551.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0552.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: