Informacja dot. organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Flaga Ukrainy

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 645) w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

„§ 15. Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.”

Витяг з розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 року.

(Вісник законів від 2022 р., ст. 645) про організацію навчання, виховання та опіки дітей та підлітків, які є громадянами України.

«§ 15. Діти та учні, які є громадянами України, зазначені в § 1, які навчаються у дитячому садку чи школі, що функціонують в системі освіти України з використанням методів і прийомів дистанційної освіти, не підлягають обов’язковому однорічному навчанню. дошкільної підготовки, обов’язкове шкільне навчання або обов’язкова освіта науки, зазначені в Законі від 14 грудня 2016 року – Освітнє право. Батьки або особа яка доглядає за дитиною чи учнем, за місцем проживання подає до місцевої гміни декларацію про те, що дитина чи учень продовжить навчання в українській системі освіти».

Заява (Oświadczenie):