Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że uchwałą nr XLI/333/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice. Zmiany dotyczą:

  1. obowiązków w zakresie usuwania nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalniach ścieków tj:
  • wymaganych dokumentów potwierdzających realizację obowiązku wywozu nieczystości ciekłych tj. umowy zawartej z przedsiębiorca posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie Gminy Ornontowice oraz dowodów wywozów nieczystości ciekłych,
  • częstotliwości usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych – tj. adekwatnie do ilości zużywanej wody oraz pojemności zbiornika, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał
  1. gospodarki odpadami, a w szczególności oznaczenia pojemników do zbierania odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z pozostałych nieruchomości (zabudowa niezamieszkała)

Uchwała nr XLI/333/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 lutego 2022 r. (pobierz)