Informacja o pozyskaniu środków w ramach projektu “Cyfrowa Gmina”

logotyp Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Gmina Ornontowice, zgodnie z wnioskiem złożonym 8 lutego i zaakceptowanym w dniu 16 marca 2022 roku, pozyskała środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.

W dniu 12 maja 2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 4928/3/2022 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, a przede wszystkim na modernizację istniejącej serwerowni Urzędu. Działania te znacząco wpłyną na podniesienie na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu Gminy Ornontowice.

logotypy