Jednogłośne Absolutorium za 2021 rok dla Wójta Gminy Ornontowice – Marcina Kotyczki

Zdjęcie Wójta Gminy Ornontowice - Marcina Kotyczki.

26 maja w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami wiodącymi były Raport o Stanie Gminy za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

W trakcie majowej sesji Wójt Gminy – Marcin Kotyczka przedstawił Raport o Stanie Gminy Ornontowice za 2021 rok, podsumowując działalność organów Gminy, w szczególności realizację inwestycji, polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice. Następnie Rada Gminy Ornontowice podjęła jednogłośnie (na stan obecnych 14 radnych) uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ornontowice.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2021 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ornontowice za 2021 rok.