Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – II rata

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Opłatę wnosi się na rachunek Gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.