Informacja w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Polnej

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy w Ornontowicach informuje, że Wykonawca zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Polnej” opuścił plac budowy i odstąpił od dalszej realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (Gminy Ornontowice).

Jako przyczynę rezygnacji z kontynuacji zadania Wykonawca podał utratę płynności finansowej i zdolności do kontynuowania robót. Do dnia odstąpienia od umowy wykonano 90% planowanych do wybudowania sieci wodociągowych. Obecnie Urząd Gminy prowadzi rozmowy z innymi podmiotami, które podjęłyby się zabezpieczenia terenu oraz dokończenia zadania w części dotyczącej budowy sieci wodociągowych. Na część zadania obejmującą wykonanie nowych przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Polnej zostanie ogłoszone nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z planowanym terminem wykonania zadania do końca bieżącego roku.