Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice o naborze kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice

Grafika z Herbem Gminy Ornontowice i napisem RADA SENIORÓW W GMINIE ORNONTOWICE - NABÓR KANDYDATÓW

Na podstawie § 5 Statutu Rady Seniorów w Gminie Ornontowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/367/22 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu (Dz.U. Woj. Śl. 2022, poz. 3813) ogłasza się nabór kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice.

1. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 4 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

2. Do Rady mogą kandydować wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Ornontowice.

3. Do Rady mogą kandydować:

a) przedstawiciele osób starszych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Ornontowice oraz uzyskali poparcie co najmniej 15 osób zamieszkujących na terenie Gminy Ornontowice,

b) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych z terenu Gminy Ornontowice, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, którzy uzyskali poparcie co najmniej 15 osób zamieszkujących na terenie Gminy Ornontowice.

4. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice https://www.bip.ornontowice.pl w zakładce RADA SENIORÓW, https://ornontowice.pl w zakładce SAMORZĄD – RADA SENIORÓW lub do odbioru w Urzędzie Gminy Ornontowice (pok. 316), w godzinach pracy Urzędu.

5. Zgłoszenia w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydat do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice” należy składać w Urzędzie Gminy Ornontowice (pok. 316), w godzinach pracy Urzędu.

6. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Urząd Gminy w Ornontowicach. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.

8. W przypadku zauważonych braków, Wójt wzywa kandydata do ich usunięcia w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

9. Wójt wzywa kandydata do usunięcia braków w sposób wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

10. Ostateczny wynik wyborów do Rady ogłasza Wójt.

11. Skład osobowy Rady Seniorów w Gminie Ornontowice ogłasza Wójt Gminy Ornontowice w drodze Zarządzenia.