Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadza dodatki dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
  1. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy kotłów gazowych zasilanych gazem ziemnym !),
  1. kocioł olejowy

oraz ww. kotły są zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy kotłów gazowych zasilanych gazem ziemnym !!!);

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wypłata nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

WAŻNE !

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Wnioski o w/w dodatek będzie można składać po opublikowaniu Rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw energii w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

O szczegółach związanych z możliwością składania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych będziemy Państwa informować niezwłocznie po wejściu w życie w/w Rozporządzenia, za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego.