Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Grafika z napisem rejestracja.

Śląski Urząd Wojewódzki informuje, że na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 października br. zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r., poz. 187 z późn. zm.), termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji suszowej, został wydłużony do 31 października 2022 r.

Przepisami ww. rozporządzenia wprowadzono również możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:
– 10 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
– 5 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.

Do wniosku będą musiały zostać dołączone m.in.:
– kopia protokołu oszacowania szkód, lub
– uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód.