Spotkanie z mieszkańcami

Zdjęcie ze spotkania Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami - 5 października 2022 roku.

5 października w sali ARTerii CKiP odbyło się trzecie w tym roku spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.

Po powitaniu zgromadzonych Wójt Gminy – Marcin Kotyczka oddał głos Zastępcy Wójta – Dariuszowi Spyrze, który przedstawił zrealizowane jak i rozpoczęte w tym roku inwestycje, w tym m.in.:
– budowę odcinka kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniami,
– budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach centrum,
– budowę sieci wodociągowej przy ul. Polnej,
– budowę sięgaczy ul. Leśnej (w rejonie posesji nr 5 i 17),
– modernizację dróg gminnych,

– przebudowę chodnika przy ul. Akacjowej,
– wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej,
– budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej,
– budowę boiska sportowego przy ul. Świerkowej,
– modernizację łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
– przebudowę zespołu szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
– modernizację kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
– wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym.
Omówił także zadania, które obecnie są w trakcie projektowania (budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia, PBW ul. Sosnowej, modernizacja PSZOK, budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa – strona wschodnia, budowa kompleksu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego).

Z kolei Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami – Aleksandra Mendera-Fasuga podała szczegóły tegorocznej Akcji Liść, która będzie przeprowadzana w terminie 14-17 listopada.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy zgłaszając swoje pytania. Wójt w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – Arkadiusza Pamuły oraz naczelników i kierowników Urzędu Gminy udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, które głównie dotyczyły nocnego wyłączania oświetlenia na terenie Gminy oraz stanu dróg gminnych i powiatowych.

W końcowej części spotkania głos zabrał mieszkaniec Gminy, który zgłosił potrzebę organizacji spotkania informacyjnego ws. oprotestowania projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, który to projekt – zdaniem mieszkańca – jest zamachem na wolność samorządów jak i poszczególnych obywateli.

Przez cały czas do dyspozycji mieszkańców pozostawał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym pracownik Urzędu Gminy odpowiadał na wszelkie pytania związane ze wszystkimi aspektami Programu.