Informacja – w listopadzie rozpoczynają się kontrole w zakresie gospodarki ściekowej

Zdjęcie ścieków z napisem: STOP!

W dniu 9 sierpnia 2022 r. weszły w życie kluczowe zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych. W załączeniu przekazujemy pakiet ważnych informacji w tym zakresie.