Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – od ul. Bankowej do ul. Cichej

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu 15 grudnia 2022r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia).”

Przedmiot zamówienia w części dotyczącej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji, wpustów ulicznych wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przejść dla pieszych z zastosowaniem elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych. W części dotyczącej kanalizacji sanitarnej zadanie obejmuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości około 490 m wraz z włączeniem budowanego odcinka kanalizacji do studni w ul. Bankowej i ul. Cichej. W części dotyczącej ruchu drogowego zadanie obejmuje wykonanie nowej organizacji ruchu, oświetlenia nowych przejść dla pieszych i zabudowę znaków aktywnych.

Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy Ornontowice przy udziale znacznych środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a całkowita kwota wyniesie ponad 2 mln złotych.

Urząd Gminy Ornontowice na bieżąco będzie informować o przebiegu prac oraz trudnościach w poruszaniu się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa lipca 2023 roku.