Budżet Gminy Ornontowice na 2023 rok

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę nr LI/416/22 w sprawie budżetu gminy na rok 2023.

Budżet na rok 2023 prezentuje się następująco:

1. Planowane dochody budżetu Gminy – 47 593 806,90 zł,w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 37 306 035,46 zł, co stanowi 78,38 % planu dochodów ogółem,
z czego:

– wpływy z podatków i z opłat oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
17 401 555,20 zł, co stanowi 36,56 % planu dochodów ogółem,

– subwencja ogólna z budżetu państwa – 8 270 054,00 zł, co stanowi 17,37 % planu dochodów ogółem,

– dotacje celowe – 2 283 521,86 zł co stanowi 4,80 % planu dochodów ogółem,

– pozostałe dochody – 9 350 904,40 zł, co stanowi 19,65 % planu dochodów ogółem,

b) dochody majątkowe w kwocie 10 287 771,44 , co stanowi 21,62 % planu dochodów ogółem,

z czego między innym:

– dochody ze sprzedaży majątku 215 425,00 zł, co stanowi 0,45 % planu dochodów ogółem.

2.Planowane wydatki budżetu Gminy – 57 866 173,88 zł,w tym:

a) wydatki bieżące – 41 064 173,88 zł,

b) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 16 802 000,00 zł.

Planowane wydatki w wybranych działach:

– Oświata i wychowanie (dział 801) – 13 887 983,50 zł co stanowi 24,00 % planu wydatków ogółem,

– Administracja publiczna (dział 750) – 9 312 326,78 zł co stanowi 16,09 % planu wydatków ogółem,

– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – 9 998 058,60 zł co stanowi 17,28 % planu wydatków ogółem,

– Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) – 7 092 000,00 zł co stanowi 12,26 % planu wydatków ogółem,

– Transport i łączność (dział 600) – 5 763 021,00 zł co stanowi 9,96 % planu wydatków ogółem.

3. Planowanydeficyt stanowi kwotę 10 272 366,98 zł.
Zostanie on sfinansowany z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o finansach publicznych w kwocie – 5 714 228,56 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 800 000,00 zł.

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 758 138,42 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie 10 272 366,98 zł.

Szczegółowy budżet na rok 2023 znajduje się na stronie http://www.bip.ornontowice.pl