Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje
z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje
z organizacjami (…):

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – konsultacje z organizacjami (…):

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z organizacjami (…)