Dotacje celowe z budżetu Gminy Ornontowice

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Przypominamy, że na terenie Gminy Ornontowice można ubiegać się o dotacje finansowane z jej budżetu tj. do zakupu nowych urządzeń grzewczych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mieszkańcy naszej Gminy chcący wymienić w 2023 r. dotychczasowe źródło ogrzewania na ekologiczne, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice do dnia
30 września 2023 r., przy czym inwestycja musi zakończyć się do dnia 31 października br. Prosimy pamiętać, że realizacja inwestycji nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z Gminą, tym samym wszelkie dokumenty związane z inwestycją muszą być z datą po zawarciu umowy. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji dostępnym na stronie Urzędu Gminy Ornontowice: https://ornontowice.pl/srodowisko/dotacje-celowe-do-montazu-kotla/.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków, której zakup i montaż realizowany będzie w 2023 r., prowadzony jest do 30 czerwca 2023 r., przy czym realizacja inwestycji musi zakończyć się do dnia 15 listopada br. Tak jak w przypadku dotacji celowej do zakupu urządzeń grzewczych, realizacja inwestycji nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z Gminą. Bliższe informacje dotyczące tej formy wsparcia, jak i Regulamin przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie: https://ornontowice.pl/srodowisko/dotacje-celowe-do-przydomowych-oczyszczalni-sciekow/.

Szczegółowe informacje w zakresie dotacji, jak i druki formularzy dostępne są również w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice w pokoju 113, telefon: (32) 33 06 237,
33 06 260.