Informacja

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zakończył główny etap prac związany z aktualizacją uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, położonych na terenie Gminy Ornontowice i przesłał do tut. Urzędu wersje robocze projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie:
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok Ornontowicki”,
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok Leśny”,
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok Łąkowy”,
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok od Solarni”,
– obszaru chronionego krajobrazu “Potok z Bujakowa”.

Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 92, poz. 753, z późn. zm.), przekazano sejmikom województw kompetencje wyznaczenia, likwidacji i zmiany granic obszarów chronionego krajobrazu. Z tego względu Samorząd Województwa Śląskiego, podjął działania mające na celu aktualizację aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu, wyznaczonych przez rady gmin przed 1 sierpnia 2009 r.