Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla w Gminie Ornontowice

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Na podstawie art. 14a Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z zakończeniem w dniu 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie Gminy Ornontowice, Wójt Gminy informuje, że od dnia 5 maja 2023 r. Gmina Ornontowice rozpoczyna sprzedaż końcową węgla z KWK Bobrek, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców Gminy Ornontowice jak i osób spoza Gminy.

Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi 7,5 tony, w tym:

  1. ORZECH: 6 ton
  2. KOSTKA: 1,5 tony

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1800,00 zł brutto za tonę.

Zgodnie z art. 14a ust. 9 ww. ustawy, do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w pokoju nr 208 w Urzędzie Gminy Ornontowice do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia do urzędu, aż do wyczerpania zapasów paliwa.

Przypominamy, że do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Poniżej druk wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego: