Sesja absolutoryjna i wotum zaufania dla Wójta Gminy Ornontowice

Zdjęcie z Sesji Rady Gminy Ornontowice - 25 maja 2023 roku.

W dniu 25 maja w sali konferencyjnej Rady Gminy odbyła się 56. Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami wiodącymi były przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy – Marcin Kotyczki.

W trakcie obrad Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka osobiście omówił Raport o stanie Gminy Ornontowice za 2022 rok, podsumowując aktywność regulacyjną organów Gminy, przedstawił realizację gminnych inwestycji, programów i strategii oraz zagadnienia związane z finansowymi danymi analitycznymi, które obrazują pracę i zadania Urzędu Gminy oraz funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych.

Wszystkich chętnych do pełnego zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Ornontowice za 2022 rok zapraszamy do odwiedzenia strony www.bip.ornontowice → zakładka Gmina OrnontowiceRaport o stanie Gminy Ornontowice.

W dalszej części obrad 15-stu obecnych na sesji radnych jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ornontowice, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok oraz jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy – Marcinowi Kotyczce.

W swoim wystąpieniu Wójt wyraził słowa wdzięczności za owocną współpracę w 2022 roku. Serdecznie podziękował całej Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy na czele z panią Skarbnik, Zastępcą Wójta, oraz panią Sekretarz. Podziękował także dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej – na czele z prezesem tej jednostki, a na zakończenie mieszkańcom Gminy Ornontowice.