Zaproszenie do kandydowania do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Grafika z napisem: informacja.

Śląska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania
w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

W nawiązaniu do powyższego, zapraszamy chętnych rolników z terenu naszej Gminy do kandydowania do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. Ze szczegółowymi informacjami o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można się zapoznać na stronie internetowej: www.sir-katowice.pl oraz w biurach Śląskiej Izby Rolniczej pod numerami telefonów: 32 258 04 45 (Katowice), 34 368 15 12 (Częstochowa).

Osoby chętne powinny czytelnie wypełnić zgłoszenie kandydata, którego wzór określa załącznik nr 9 oraz 9a Uchwały nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku Krajowej Rady Izb Rolniczych, wraz
z załącznikami:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, popierających zgłoszenie kandydata, wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a ww. uchwały KRIR,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,

4) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

5) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

6) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11 ww. uchwały KRIR.

Wzór zgłoszenia kandydata jak i pozostałe załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://sir-katowice.pl/wybory-do-izb-rolniczych oraz do pobrania w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami w pokoju 113.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. do godziny 18:00 na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, pokój 213 (decyduje data wpływu do biura ŚIR).