„Ekopracownia pod chmurką” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice

Zdjęcie Ekopracowni pod chmurką.

5 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Ekologicznej – „Ekosfera” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Przecięcia wstęgi dokonali zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski, Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka, Dyrektor Zespołu Monika Orłowska – Przybyła oraz reprezentanci przedszkolaków Eliza i Alicja. W ceremonii otwarcia uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Gminy Ornontowice w osobach: Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra, Sekretarz Gminy Ornontowice – Justyna Sittek – Goj,
Skarbnik Gminy – Aleksandra Sewerin, a także pracownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji – Magdalena Ołowska.

Krótki program artystyczny przygotowały nauczycielki edukacji przedszkolnej p. Monika Gajda oraz p. Wioleta Malczyk a dla gości wystąpiły dzieci z grup: Rybki i Ośmiorniczki.

Oprawę muzyczną zapewniły szkolne cheerleaderki pod kierunkiem p. Elżbiety Lewickiej.

Pierwsza edycja konkursu „Ekopracowni pod chmurką” rozstrzygnięta został 2 czerwca br.

Na konkurs wpłynęło 151 wniosków. Celem konkursu było dofinansowanie zadań dotyczących utworzenia na terenie należącym do placówek oświatowych przestrzeni
do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich województwa śląskiego.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstanie 70 przestrzeni
do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jesteśmy dumni, że wśród nagrodzonych wybrany został również projekt konkursowy naszego Zespołu.

Całkowity koszt naszej inwestycji opiewa na kwotę 95 225 zł, w tym wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 69 895 zł a wkład własny 25 330,00 zł.

Celem realizacji zadania było utworzenie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym przestrzeni, w której uczniowie będą mogli prowadzić obserwacje, eksperymenty i praktyczne działania na rzecz przyrody. W ramach zadania zaplanowano:

• wykonanie prac ziemnych związanych z przygotowaniem terenu,

• zakup i wykonanie nasadzeń krzewów, kwiatów i ziół,

• zakup drobnego sprzętu ogrodniczego,

• smogową tablicę ledową,

• ul interaktywny,

• dendrofon,

• budki dla ptaków i domki dla owadów,

• środki dydaktyczne,

• elementy ścieżki sensorycznej,

• zakup i montaż małej architektury.

To wszystko służyć będzie uczniom i przedszkolakom naszego Zespołu propagować ideę ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. Mamy nadzieję, że„Ekosfera” będzie tętnić życiem, zaciekawiać i inspirować, kształtować świadomość ekologiczną i aktywną postawę wobec otaczającej przyrody.

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice