Wyniki konsultacji

Plakat promocyjny z napisem: wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Poniżej zamieszczamy:
protokół z zakończonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2024-2028:

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024: